اتصال دامنه به تکینا

وارد بخش دامنه در پنل ادمین سایت خود شوید و ظبق راهنما عمل کنید.

دامنه تان خودکار به سیستم متصل خواهد شد.